Formularz wyszukiwania
I Liceum Ogólnokształcące
im. Edwarda Dembowskiego
w Zielonej Górze
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na starszego referenta d/s finansowych, 1/2 etatu

Zielona Góra, 8.X.2012r.

 

DYREKTOR  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO w ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kilińskiego 7  Zielona Góra

 

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO
STARSZEGO REFERENTA d/s FINANASOWYCH
w wymiarze 0,5 etatu

 

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie
   2. wykształcenie wyższe
   3. korzystanie w pełni z praw publicznych
   4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
   5. nieposzlakowana opinia
   6. dobry stan zdrowia
   7. uregulowany stosunek do służby wojskowej
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
   2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, dokładność,
   3. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
   4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji
   5. znajomość pakietu programów komputerowych firmy VULCAN, SALBIT
   6. znajomość programu PŁATNIK,
   7. znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   8. znajomość przepisów ZUS (emerytalno-rentowych, zasiłkowych),
   9. znajomość przepisów w zakresie prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela,

 2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
  1. Prowadzenie dokumentacji finansowej Rady Rodziców;
  2. Naliczenie zasiłków z Ubezpieczenia Społecznego oraz należytych składek przy pomocy programu „Płatnik” oraz  dokonywanie przelewów należności z tytułu składek ZUS.
  3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej w powiązaniu z kadrami ( angaże, dodatki stażowe, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu itp.) oraz kontrola dokumentacji osobowej dostarczonej przez placówki.
  4. Przyjmowanie i odprowadzanie gotówki za obiady uczniów.

 3. Wymagane dokumenty
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
  5. Oświadczenie o niekaralności

 4. Termin i sposób składania dokumentów
  1. termin: do dnia 26.10.2012r. do godz. 15.00
  2. sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym – na kopercie proszę dopisać: „nabór na stanowisko starszy referent d/s finansowych”
  3. miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im.E.Dembowskiego w Zielonej Górze ul.Kilińskiego 7, sekretariat (parter - pokój nr 1)

 5. Dodatkowe informacje:
  1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. 068 452 31 31
  2. aplikacje, które wpłyną do I LO po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w I LO w Zielonej Górze ul.Kilińskiego 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum  Ogólnokształcącego (bip.jedynka.zgora.pl)
  4. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego
  5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w I LO w Zielonej Górze oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego (bip.jedynka.zgora.pl)
  6. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Ewa Habich
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze
08.10.2012r.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-05-28 Jakub Bieniecki Archiwizacja
2012-10-08 Jakub Bieniecki Publikacja
Wyświetleń: 1008